tirsdag den 14. september 2010

Hvordan er jeres kreative klima?

Af Louise Petersen

”Øh – hvad for et klima?!”, tænker du måske? Kreativitet er ikke længere noget der kun er forbeholdt kulturlivet. Igennem de senere år er kreativitet begyndt at forvandle sig fra at være en blød til en hård værdi for erhvervslivet. Udviklingen af den markedsrettede kreativitet er ledestjernen for mange danske virksomheder i en tid hvor næsten alt andet laves bedre og billigere i udlandet. At rette fokus mod kreativiteten er en tendens der ses i flere virksomheder og hos flere ledere.

At have et kreativt klima handler fra virksomhedens side om at være åben over for forandring, at være risikovillig og at opmuntre og opfordre til nytænkning og nyskabelse blandt medarbejderne. Dette kræver en evne til at finde en balance mellem på den ene side hensynet til deadlines og opgaver, og på den anden side tiden til at afprøve de nye ideer, udvikle flere nye ideer og reflektere over ideerne. For virksomheden og ledelsen handler det om at formidle værdier der matcher både virksomhedens produkt og medarbejdernes opfattelse af virksomheden. Og for medarbejderne i det kreative klima handler det om at kunne se meningen med arbejdet og have en motivation der skaber engagement.

At skabe denne balance kan sagtens være en udfordring, og den vil ofte ligge hos ledelsen. Det er i samspillet mellem ledelsens ønsker om optimering og effektivitet og medarbejdernes behov for tid og legerum at det kreative klima skal findes og udvikles. Lederens vigtige rolle er at sikre at rammerne for kreativiteten og forandringen er til stede og er klare. Dette kræver at virksomheden tør tænke innovativt og kreativt.

Nedenstående 10 dimensioner er identificeret af den svenske psykolog Göran Ekval, og de afspejler elementer som fremmer det kreative klima i en virksomhed.

Mens du læser det, kan du tænke over hvordan det ser ud i din virksomhed. Hvordan oplever du det? Og hvordan tror du dine medarbejdere oplever det?

1. Udfordring og involvering

Medarbejderne føler sig involverede i deres daglige arbejde, i organisationens langsigtede mål og i dens visioner. De ser deres arbejde som udfordrende og betydningsfuldt og er motiveret af indre faktorer frem for ydre.

2. Frihed

Medarbejderne oplever frihed og autonomi til at påvirke og definere deres arbejdsopgaver. De søger selv information og viden, og de træffer selv beslutninger.

3. Livlighed og dynamik

Medarbejderne oplever organisationen som dynamisk, og der sker ofte forandringer.

4. Tillid og åbenhed

Medarbejderne oplever en høj grad af tillid; alle tør åbent dele deres meninger og idéer.

5. Idétid

Medarbejderne oplever at de har tid til og bruger tid på at udtænke ideer, og at de har mulighed for at udforske og eksperimentere med impulsive ideer.

6. Leg og humor

Atmosfæren opleves som afslappet. Det anses som acceptabelt at have det sjovt på arbejdet.

7. Konflikter

Der er en oplevelse af at konflikter holdes på et fagligt niveau. Således at der ikke er personlige og følelsesmæssige spændinger mellem medarbejderne eller lederne.

8. Idé-tilskyndelse

Medarbejderne oplever at deres ideer og forslag bakkes op. Der bliver lyttet og opmuntret fra både kolleger og ledelsens side. Ideer modtages med opmærksomhed og professionalisme.

9. Debat

Der eksisterer en debatkultur hvor der sker produktive konfrontationer mellem forskellige personers vidensdomæner, synspunkter og værdier. Der er en følelse af at der bliver lyttet til de forslag man kommer med.

10. Risikovillighed

Medarbejderne oplever at tiden fra idé og beslutning til handling er hurtig. Fejl og usikkerhed tolereres. Der tages nye initiativer ud fra nye idéer, uden at udfaldet kendes på forhånd.

Tiden er ikke til at vente på at der bliver født kreative genier, og det nytter heller ikke at føre en strategi om kun at ansætte kreative individer, for deres kreativitet vil blive kvalt hvis organisationen ikke understøtter den.

Enhver organisation har mulighed for at fremme kreativitet og innovation. Kreativitet er ikke noget der er forbeholdt specifikke fagområder eller individer, men noget der kan fremmes – eller hæmmes – hos alle. Det er noget der kan skabes, og noget der kan læres. Men det kræver at man som leder tør tage de kreative debatter og være risikovillig i forhold til at fremme det kreative klima.

Hvad med dig – tør du?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar