fredag den 18. marts 2011

Nye ledere og nye traditioner kræver nye netværk

De traditionelle ledelsesformer er i opbrud og for mange unge er det i dag ikke kun de faglige kvalifikationer til arbejdslivet der er i centrum – det er i høj grad de menneskelige kvalifikationer der er på spil. Vælger man en karriere som leder bliver man i dag meget personligt eksponeret, hvilket kræver en stærk personlighed. I stigende grad fokuserer de ny unge generationer på udvikling af identitet og personlige kompetencer med fokus på at kunne navigere i et innovativt og hurtigt udviklende globalt samfund. De unge insisterer på at have lyst til det, de arbejder med. De vil være tro mod sig selv og accepterer i mindre grad end ældre generationer traditionsbundne metoder.

Mange af de nye unge har udviklet en stærk selvstændighed, som de er blevet målt på siden de var ganske små børn. De har altid skullet vælge, orientere sig, søge informationer, og som noget ganske nyt har de selv skullet tage ansvar for deres valg af uddannelse, værdier og holdninger.
Fravær af kulturelle rammer og sociale traditionelle mønstre har udviklet dem og gjort dem langt mere forberedt til arbejdsmarkedet på godt og ondt. Ulempen ses ind imellem som manglende forståelse for faste traditionelle rammer og en for svag udviklet selvdisciplin samt evne til at modstå pres og modstand fra deres omgivelser. Mange arbejdspladser har stadig en "rigtig måde at gøre tingene" på, og det forstyrrer de unge, som ikke har lært efter disse metoder og som typisk vil opleve tilbageskridt, hvis de skal gøre som man altid har gjort alene på baggrund af tradition. De nye unge er vokset op i gode forhold og mange i "overflod". De mangler sjældent materielle goder, hvilket betyder, at indre værdier og holdninger er blevet vigtigere at fokusere på. En del af de unge går højt op i at iscenesætte sig selv, og det at kunne klare sig selv. De er vokset op med kravet om at kunne være i centrum, og iblandt har de oplevet stor succes med at give et "ekstra" nummer.
De nye unge har oplevet uddannelsesforløb med stor deltagerstyring, men de er ikke nødvendigvis blevet kvalificeret til at kunne håndtere et arbejdsliv, hvor autoriteten er trukket helt tilbage, og hvor de ældre medarbejdere har trukket sig mere end hvad godt er i kampen med udviklingen.

De nye unge ledere og medarbejdere på arbejdsmarkedet kender til forandringer og forventer i stor stil, at arbejdsmarkedet følger med udviklingen, som de motiveres af og gerne vil sætte deres unikke præg på. De nye ledere har ud over en anden uddannelsesbaggrund typisk også erhvervet sig erfaring fra arbejdsmarkedet i lyset af forandringsledelse og værdibaseret ledelse. De tænker ofte internationalt, de leder mere teknologi-orienteret, og de er ofte mere åbne for at tale om fælles værdier og strategier. De nye ledere er ingen ensartet gruppe. Nogle er erfarne praktikere, som har lært sig selv lederskabets kunst gennem inspirerende ledere og egne højt udviklede personlige og sociale kompetencer. Andre højt uddannede teoretikere, der typisk en årrække har fungeret som specialister, er blevet ledere med deres faglighed som eneste kompetence. Sidst, men ikke mindst ser vi i dag i stadig stigende grad ledere, der ønsker at bevidstgøre sig om deres lederkompetencer, uddanne sig til en fremtidsorienteret leder den bevidste leder, der med sit menneskesyn og sine kompetencer er i stand til at etablere tillid til medarbejderne og udøve situationsbestemt ledelse med ledelse af den selvledende medarbejder, når dette er en mulighed.

I PS4 arbejder vi med følgende definition af kompetencen selvledelse:
Individets evne og vilje til at tage ansvar for planlægningen og gennemførelsen af eget arbejde inden for accepterede rammer mellem individ og virksomhed.

Med udgangspunkt i de nye generationers måder at tænke arbejdsliv på og med viden om, at der er sket et paradigmeskift i vores måde at tænke ledelse på, kan man stille sig selv nogle vigtige, udviklende og fremadrettede spørgsmål:

· Hvordan skaber vi gode vilkår for de unge nye ledere?
· Hvordan ser vores rammer og forventninger ud for ledelse?
· Hvilke generationer er repræsenteret blandt styrken af medarbejdere og ledere? Hvordan støtter vi de nye ledere?
· Hvordan støtter vi det at gå fra medarbejder til leder?
· Hvordan kan man udvikle ledelse af den selv ledende medarbejder?
· Hvad vil det give at gøre dette?

PS4 anbefaler at alle nye ledere tilknyttes et netværk (Temagruppe for nye ledere), hvor der sættes fokus på ledelse – ny ledelse. Et netværk med relationer som er baseret på holdninger der tænker fremtid, store bidrag og synlige resultater, selvindsigt, open leadership, brugen af sociale medier, og ny teknologi som et vigtigt redskab.

Fredagens vise ord: Man skaber vejen ved at gå den -Lad os gerne følges – sikre vejen sammen.

Network4people ønsker alle en rigtig dejlig weekend

Berit Weise

Partner PS4 A/S
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar